?BA K?MYA SANAY? ve T?CARET A.?. 1977 y?l?nda Ankara'da kuruldu. ?zolasyon kimyasallar?, tiner ve çözücüler ile ba?layan üretim ilerleyen y?llarda artarak devam etti. ?ba Kimya A.?. 1995 y?l? itibariyle faaliyetlerine ekonomik, çevreye zarars?z, üstün koruma, sonsuz renk ve desen seçene?ine sahip elektrostatik toz boya sektöründe devam etme karar? ald?. 1995 y?l? itibariyle üretime ba?land?.

?ba Kimya A.?., ürün çe?itlili?i, ürün kalitesi, sat?? h?z?, ar-ge ve teknik servis deste?i ile mü?terilerinin be?enisini kazanarak elektrostatik toz boya sektöründe Türkiye'de lider üretici konumundad?r.

Marka de?erini ve pazar pay?n? sürekli art?ran ?ba Kimya A.?., yeni yat?r?mlar? ile toz boya üretim tesis say?s?n? 3'e, y?ll?k üretim kapasitesini 20000 tona yükseltmi?tir.


Elektrostatik Toz Boya Üretim Tesisleri
ANKARA : 1.Organize Sanayi Bölgesinde 2008 y?l?nda üretime ba?layan yeni tesisin kapasitesi 14000 ton/y?ld?r
KAYSER? : Serbest bölgede 2003 y?l?nda üretime ba?layan tesisin kapasitesi 6000 ton/y?ld?r.

Bölge Müdürlükleri ve Bayileri bünyesindeki sat?? ve teknik hizmet ekipleriyle mü?terilerine her zaman daha yak?n olmay? hedefleyen ?ba Kimya A.?., üst yönetimi ve tüm çal??anlar? ile kalitenin kontrol edilerek de?il toplam kalite ile üretildi?i bilincini ta??maktad?r.
İBA GRUP ŞİRKETLERİ
TOZ BOYA FABR?KA, AT?CO TRADE KAYSER?
Kayseri Serbest Bölgede 6000 m2 kapal? alanda, 6000 ton/y?l kurulu kapasiteyle elektrostatik toz boya üreten tesiste yakla??k 40 ki?i çal??maktad?r.

Adres : Kayseri Serbest Bölgesi 31. Ada. 1 Nolu Parsel Kayseri / TÜRK?YE
Tel : +90 352 311 39 32-33 (pbx) Fax : +90 352 311 39 34
E-Posta : info@iba.com.tr Web adresi : www.iba.com.tr
TOZ BOYA FABR?KA, ?BA K?MYA A.?. ANKARA
Ankara 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde 13.000 m2 kapal? alanda 20.000 ton/y?l kurulu kapasite ile faaliyete geçen yeni tesiste 155 ki?i çal??maktad?r.

Adres : 1.OSB O?uz Cad. No:22 Sincan-ANKARA-TÜRK?YE
Tel : +90312 2670983 (pbx) Fax : +90312 2670987
E-Posta : info@iba.com.tr Web adresi : www.iba.com.tr
YA? BOYA FABR?KA, ?BA.VALRESA A.?. ANKARA
Ankara 1.Organize Sanayi Bölgesinde 13.000 m2 kapal? alanda 12.000 ton/y?l kurulu kapasite ile faaliyete geçen yeni tesiste 77 ki?i çal??maktad?r.

Adres : 1.OSB O?uz Cad No:24 Sincan-Ankara-TÜRK?YE
Tel : 90 312 267 56 22 (pbx) (pbx) Fax : +90 312 267 44 12
E-Posta : info@ibavalresa.com.tr Web adresi : www.ibavalresa.com.tr
TOZ BOYA FABR?KA, ?BA CHEMOLAK SLOVAKYA
Tovarenska 7, 91904 Smolenice’de 11,467 m2 kapal? alan? olan fabrika alan?nda kuruludur. 400 ton/y?l üretim kapasitesine sahiptir.

Adres : Tovarenska 7, 91904 Smolenice, Slovakia
Tel : +421 33 5560 703 (pbx) Fax : +421 33 5560 704
E-Posta : info@iba.chemolak.sk Web adresi : www.iba.chemolak.sk
Bilgi Toplumu Hizmetleri